Szanowni Państwo,
od czwartku, 27 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku zajęcia dla uczniów:
– klas 1-4 odbywać się będą w systemie stacjonarnym,
– klas 5-8 odbywać się będą w systemie zdalnym.
•Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, realizacji podstawy programowej, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej w klasach 5-8. Wszyscy nauczyciele i uczniowie klas 1-8 pracują według obowiązującego planu lekcji, przy czym w klasach 5-8 w formie on -line na platformie TEAMS.
WAŻNE!!! Od 31.01.2022 r. w klasach 4-8 mogą zostać wprowadzone kosmetyczne zmiany w planie lekcji w związku z rozpoczęciem/zakończeniem zajęć wychowania do życia w rodzinie i doradztwem zawodowym (kl. 8). Proszę o systematyczne kontrole informacji zamieszczonych w dzienniku elektronicznym.
•Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje w trybie stacjonarnym i zdalnym.
•Kształcenie zdalne dla uczniów klas 5-8 jest obowiązkowe.
•Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest
e-dziennik Vulcan. Rodzice uczniów pozostają z wychowawcami w bieżącym kontakcie.
•Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepokojące sprawy należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie zdecyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga szkolnego czy dyrektora szkoły.
•Zajęcia świetlicowe dla uczniów klas 1-4, odbywać się będą bez zmian zgodnie
z godzinami pracy 7:00 – 16:00.
•Pedagog szkolny będzie pracował stacjonarnie w dotychczasowych godzinach pracy.
•Biblioteka szkolna będzie otwarta zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy.
•Zajęcia dodatkowe wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego realizowane są w formie zdalnej w klasach 5-8, natomiast w klasach 1-4 w formie stacjonarnej.
•Zajęcia dodatkowe odbywające się w grupach tj. SKS, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, kółka zainteresowań: chór, kółko plastyczne itp., w klasach 1-4 odbywają się bez zmian, natomiast w klasach 5-8 zostają zawieszone na czas nauki zdalnej.
•W razie pytań lub wątpliwości proszę rodziców o zachowanie drogi służbowej i zgłaszanie się w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotu lub wychowawców.

Zebrania śródroczne (wywiadówki) odbędą się w dniu 01.02.2022 r . w formie zdalne dla wszystkich klas.

Z poważaniem
Karolina Siwy