Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie informuje, że lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych jest dostępna w przedsionku budynku szkoły.

Uwaga - kleszcze

BEZPIECZNE DOJŚCIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców (opiekunów), aby dzieci na teren szkoły wchodziły od strony ulicy Krakowskiej (furtką prowadzącą do wejścia głównego).

Dojście ulicą Orlą jest dla dzieci bardzo niebezpieczne z powodu braku chodnika dla pieszych.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) UCZNIÓW, KTÓRYM ZOSTAŁO PRZYZNANE STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. rozpocznie się realizacja wypłat II raty stypendium szkolnego.

 

Wnioskodawcy proszeni są o dostarczenie do szkoły oryginałów faktur (rachunków) do dnia 18 sierpnia 2021 r .

 

Faktury proszę umieścić w zaklejonej kopercie opisanej „stypendium” i wrzucić do skrzynki podawczej w przedsionku szkoły. Do faktur należy dołączyć „Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym” .

 

Ostateczny termin wypłat upłynie w dniu 31 sierpnia 2021 r.

 

 

KOMUNIKAT
DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie, informuje, że w związku z obowiązkiem przejścia placówki na obrót bezgotówkowy wszystkie płatności za żywienie jak również zwroty za niewykorzystane posiłki będą dokonywane na konto.

 

Rodzice dzieci korzystających z obiadów, zobowiązani są do złożenia u wychowawcy klasy lub intendenta, oświadczenia o numerze konta, na które dokonywane będą ewentualne zwroty.

 

Oświadczenie należy wypełnić elektronicznie lub pismem drukowanym i podpisać. W przypadku zmiany numeru konta, rodzice
zobowiązani są
każdorazowo do wypełniania ww. oświadczenia i przekazywania go intendentowi.

 

Treść oświadczenia będzie dostępna u wychowawcy klasy oraz na stronie internetowej szkoły www.sp8bedzin.pl, w zakładce

Rodzice, stołówka szkolna.

 

Rodzice/opiekunowie, nie posiadający konta bankowego mogą wypełnić oświadczenie, podając numer konta,

którego właścicielem jest inna osoba, wyrażając jednocześnie zgodę na dokonywanie ewentualnych zwrotów za żywienie,

na podane konto.

 

 

Dzieci, których rodzice/opiekunowie nie złożą oświadczenia do dnia 15 marca 2021 r., od miesiąca kwietnia 2021 r.,

nie będą mogły korzystać z obiadów.

 

 

 

OGŁOSZENIE


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
im. JANA PAWŁA II W BĘDZINIE, UL. ORLA 4

OGŁASZA


ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS I
Rocznik: 2014 – siedmiolatki

                     Rocznik: 2015 sześciolatki – na wniosek rodziców


1. Rodzice kandydata, zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodne z ustalonym wzorem, w terminie od 15 lutego 2021 roku do 22 marca 2021 roku.


2. Rodzice kandydata, niezainteresowani zapisem dziecka do szkoły obwodowej, składają do dyrektora wybranej szkoły wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, zgodny z ustalonym wzorem, w terminie od 1 marca 2021 roku do 26 marca 2021 roku.

3. Dyrektor organizuje postępowanie rekrutacyjne, jeżeli szkoła, po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie, dysponuje wolnymi miejscami.


4. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek należy dostarczyć do szkoły w kopercie opisanej:

-„Zgłoszenie kandydata do klasy I” (dzieci z obwodu SP8)

– „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I” (dzieci spoza obwodu SP8)

i wrzucić do skrzynki podawczej w przedsionku szkoły, w godzinach pracy szkoły tj. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.


5. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek można również przesłać pocztą mailową na adres szkoły: sp8@sp8bedzin.pl W temacie maila proszę wpisać: „Zgłoszenie kandydata do klasy I” lub „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I”.


Zgłoszenia lub wnioski o przyjęcie kandydata można pobrać osobiście w szkole lub ze strony Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie: www.sp8bedzin.pl , zakładka Rodzice, zapisy do klasy pierwszej.


KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom wchodzącym do szkoły wejściem od strony placu zabaw i przechodzącym przez parking, parking szkolny zostaje wyłączony z użytkowania dla rodziców od dnia 19 stycznia 2021 roku do odwołania.