Deklaracja Dostępności


Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie.

Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2021-01-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-09

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).

• Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe


Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Dubiński, p.dubinski@sp8bedzin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32)267-47-61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Szkołą Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II usytuowana jest przy ul. Orlej 4

1.Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się od ul. Krakowskiej

2. Szkoła jest ogólnodostępna w godzinach pracy

3. Budynek jest trzypoziomowy

4. W budynku nie ma windy, pochylni podjazdów, platform.

5. Na terenie posesji szkoły znajduje się parking.

6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

7. Placówka nie posiada tłumacza migowego.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo. Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676.

Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych