Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie została utworzona wiosną 1956 roku. W wyniku starań Wydziału Oświaty i Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie nastąpiła rewindykacja budynku szkolnego przy ulicy Sienkiewicza 15. Pierwotnie budynek ten był prywatną własnością Wandy Replińskiej. Przed wojną i kilka lat po wojnie mieściło się tu prywatne liceum żeńskie, potem prywatna szkoła handlowa, a następnie Państwowe Technikum Finansowe. Po likwidacji tegoż technikum budynek służył jako internat męskiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W związku ze znacznym przyrostem liczby dzieci na terenie miasta i kłopotami lokalowymi przepełnionych szkół ten właśnie budynek przy ulicy Sienkiewicza 1 5 przeznaczono po rewindykacji na szkołę podstawową. Uroczyste otwarcie szkoły z udziałem młodzieży i rodziców nastąpiło 1 września 1956 roku. Patronem szkoły wybrano Marię Konopnicką. W roku szkolnym 1956/1957 do szkoły zapisano 675 dzieci. Uczniów klas I-VII rozmieszczono w 18 oddziałach. Była to młodzież z nowego rejonu utworzonego z ulic należących poprzednio do Szkół Podstawo wych nr 1 i nr 5. W roku szkolnym 1958/59 zmniejszyła się nieco liczebność klas. W 18 oddziałach uczyło się 574 uczniów. Zmienił się także region szkoły w związku z otwarciem placówki na Podjaziu. W szkole pracowało wówczas 18 nauczycieli, a lekcje odbywały się w 9 salach na dwie zmiany. W tymże roku szkolnym jedna z sal na IV piętrze została zaadoptowana na szkolną bibliotekę, którą prowadziła Antonina Wasiluk. Obok biblioteki na IV piętrze mieściły się: pracownia fizyczna i biologiczna, izba harcerska (drużynę harcerską prowadziła Henryka Madejska) oraz gabinet lekarski. Rok szk. 1965/66 przyniósł duże zmiany. W budynku szkoły zostało założone pierwsze w Będzinie Technikum Elektryczno- Mechaniczne. W związku z tym faktem oddano sale lekcyjne na III piętrze i tym samym pogorszyły się warunki lokalowe szkoły podstawowej. Od tej pory nauka odbywała się na 3 zmiany, co znacznie utrudniło pracę pedagogiczną. Pojawiła się potrzeba znalezienia innego budynku. W tym czasie w wolnym tempie „rósł” wielki gmach w dzielnicy Będzina- Warpie. Decyzją władz budynek ten z ostał przeznaczony od września 1966r. dla Szkoły Podstawowej nr 8. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 4 grudnia 1966 roku. Nastąpiła zmiana patrona szkoły, którym został Aleksander Zawadzki. Podczas roczystości kierownik szkoły Ludwik Kobrynowicz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Od kolejnego roku 1968/69 liczba oddziałów w Szkole Podstawowej nr 8 w Będzinie zmniejszyła się do 15 z powodu otwarcia nowych placówek szkolnych. W związku z tą sytuacją parter naszego budynku przeznaczono na potrzeby Zasadniczej Szkoły Samochodowej PKS WPK. Widoczną zmianę liczby uczniów przyniesie dopiero wyż demograficzny z początku lat 80-tych. Rok 1976 był dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie rokiem szczególnym. Placówka obchodziła uroczyście XX-lecie swojego istnienia. Szkoła liczyła wtedy 406 uczniów, pracowało w niej 20 nauczycieli. Początek lat 80-tych przyniósł znaczny wzrost liczby uczniów. Początkowo udawało się uniknąć nauki w systemie zmianowym, z czasem j ednak zajęcia szkolne prowadzone były na dwie zmiany. Od września 1988 roku zaadoptowano na potrzeby szkoły budynek przy ulicy Koszelew. Otwarto tam filię Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie, gdzie miały uczyć się dzieci z klas I-III. Na początku lat 90-tych w naszej placówce pracowała rekordowa liczba nauczycieli- około 70 osób. Filia istniała do końca roku szkolnego 1995/96. Zmniejszająca się w kolejnych latach liczba wychowanków ( z ponad 1000 do ok. 700) sprawiła, że znów mogliśmy uczyć się wszyscy w budynku głównym przy ulicy Orlej 4. Nadmienić należy, że na jednym z posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 1990/91 zniesiono imię patrona szkoły – Aleksandra Zawadzkiego. Od tej pory pełna nazwa placówki brzmiała – Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie.

DYREKTORZY PLACÓWKI:
Ludwik Kobrynowicz 1956-1970
Marian Stachowicz 1970-1974
Grażyna Pogoda 1974 -1987
Teresa Płonka 1987-1988
Julita Bąk 1988-1992
Alina Jakubowska 1992-2002
Mariola Kidawa 2002-2021
Karolina Siwy 2021- nadal

Szkoła dziś:
Wkraczając w nowy wiek szkoła kontynuuje sprawdzone i przynoszące efekty działania, zmierzające do ciągłego podnoszenia jakości pracy. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców szkoła podejmuje starania o zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej na miarę XXI wieku. Przyjmuje odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci, za przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, właściwego odbioru kultury polskiej i świadomego działania we współczesnym świecie. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej i kadry pedagogicznej. Nauczyciele-wychowawcy współdziałają ze środowiskiem rodzinnym dziecka. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Zgodnie z oczekiwaniami środowiska w szkole: poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych, uruchomiono nowoczesną pracownię internetową oraz Centrum Informacji Multimedialnej, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy. Budynek jaki możemy dziś zobaczyć zyskał nowy wizerunek dzięki prowadzonym od 2002 r. systematycznym remontom: wymieniono stolarkę okienną, drzwi wejściowe, pomalowano korytarze i sale lekcyjne, odnowiono parkiety i zakupiono nowe meble dla klas i kuchni szkolnej, zakończono remonty sanitariatów, zaadaptowano salę na pracownie plastyczną. W roku 2011 nasza szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Kontynuując tradycje wypracowane przez pierwszych nauczycieli, uczniów i stale się ucząc – działamy nowocześnie i nowatorsko. Nasz absolwent to człowiek, który potrafi rozpoznawać wartości i ma potrzebę życia w zgodzie z nimi. Szanując i rozumiejąc przeszłość, otwiera się jednoczenie na środowisko i świat, wkraczając w przyszłość bez kompleksów. Bez względu na to czy mieściliśmy się przy Sienkiewicza czy przy Orlej jesteśmy spadkobiercami tej samej szkoły i czujemy więź tych samych wartości.